V Festival Vertixe Sonora 2017
Concerto

Doctrina scholastica nocet ad intelligentiam sanctarum scripturarum

Sisco Aparici

sábado 11 noviembre / 20:00H
MARCO
Vigo

Celebración XV aniversario do MARCO

Do mesmo xeito que os fragmentos dunha vasilla, para facelos calzar, débense seguir o un ao outro ata nos máis mínimos detalles, pero non teñen necesidade de asemellarse entre si, así, no canto de asemellarse ao sen do do orixinal, a tradución debe máis ben, amorosamente e en detalle, na súa propia lingua, tomar forma de acordo á maneira de signi car do orixinal, para que ambos sexan reconocibles como as partes crebadas dunha linguaxe máis vasta, tal como os fragmentos son as partes crebadas dunha vasilla.

Walter Benjamin, A tarefa do tradutor (tradución de Andrés Claro)

Frei Luís de León é unha gura indispensable para entender o Renacemento español. Conver da en símbolo da resistencia fronte a un poder opresor representado na Inquisición, a súa vida mostra un apaixonante contraste entre o mundanal ruído e a procura da harmonía interior. No prólogo á súa revolucionaria (e causa de prisión) tradución do Cantar dos Cantares inspírase José Luís Torá (Madrid, 1966) para re exionar xunto a Benjamin na tarefa do tradutor en declarar a corteça da letra (wie Scherben […] eines Gefäßé) (2013) para “instrumento sono- ro híbrido (conco de cuarzo (cristal) cheo de auga sobre a cal ota unha cor za de cabaza (vexetal); xunto ao cris- tal disponse un conco betano (metal)” etc. En Mineral Life (2010) Hèctor Parra (Barcelona, 1976) sorpréndenos cunha par tura para mul percusión inspirada na “Gene c Takeover” do biólogo escocés Graham Cairns-Smith, teoría que atribúe a orixe da vida no planeta á replicación mineral (cristais inorgánicos replica vos, en evolución constante e adaptados ao medio). Hylé, madeira en grego clásico e termo que Aristóteles u lizou para de nir a materia en xeral é o tulo da obra de Alberto Posadas (Valladolid 1967) na que a marimba é intervida con dife- rentes elementos (metal, goma, polies reno, plás co, papel, cana). Fantasies of Downfall (2015, rev. 2016) do “enfant terrible” Johannes Kreidler (1980) establece un orixinal xogo de relacións visuais e sonoras.

Apaixoado da creación contemporánea, o valenciano Sisco Aparici dedica toda a súa ac vidade interpreta va á música actual. Mantendo un intenso traballo de creación de novas obras cos compositores do noso tempo.

HÈCTOR PARRA Mineral Life (2010) mul percusión JOHANNES KREIDLER Fantasies of Downfall (2015, rev. 2016) vibráfono, electrónica y video JOSÉ LUIS TORÁ declarar la corteça de la letra (wie Scherben […] eines Gefäßes) 23’ (2013) para instrumento híbrido ALBERTO POSADAS Hylé (2013) Marimba preparada con instrumentos auxiliares Sisco Aparici percusión