CALL! 2021

Debris Project

1/4/2021 - 31/10/2021
Following a new endowment and the requests of many composers over the past few days we have extended the deadline of the Debris Project – Call for electronic works until October 15 2021. Those that have already applied can provide a revised version of their files (if they wish to) before the same deadline. Please check all the details on the link below:

Co tìtulo de Debris project (entullos) presentamos, en colaboración con Phonos Foundation e DME,  unha nova convocatoria de composicións electrónicas que formarán parte do proxecto Demiurgo desenvolvido polo compositor Marek Poliks e o violinista de Vertixe Sonora Roberto Alonso.

Debris project é unha convocatoria de nova música para medios electrónicos fixos que exploran os materiais que se atopan na base de datos Debris do Demiurgo. O comité interdisciplinar do proxecto Marek Poliks (Berklee), Roberto Alonso (HKBU), Pablo Coello (Vertixe Sonora), Ramón Souto (Vertixe Sonora), Ángel Faraldo (Phonos), Jaime Reís (DME)] seleccionará un máximo de seis traballos para a súa inclusión como parte do proxecto Demiurgo e para a súa publicación comercial como gravación de CD. Os traballos presentaranse en Hong Kong, Vigo, Barcelona e Lisboa.

 • Cada galardoado recibirá un premio de 400 €.
 • As obras deberán ter unha duración máxima de 12 minutos.
 • Os solicitantes interesados ​​poden enviar o seguinte material a robertoalonso@mac.com
  • Ficheiros de audio:
   • Ficheiro de audio en formato .aiff (16/24 bit a unha frecuencia de mostraxe de 44,1 / 48kHz) que contén a versión estéreo ou binaural da peza.
   • Unha versión envolvente multicanal entrelazada (ata 8 canles) dos ficheiros de audio que inclúe cada unha das canles dentro dun cartafol separado xunto coa información de configuración / enrutamento nunha folla separada. Reanudación
  • Ligazóns a outro material dispoñible en liña
 • O prazo de presentación de solicitudes remata o 30 de agosto de 2021.


Debris project is a call for new electronic compositions presented, in collaboration with Phonos Foundation, and DME, as part of the Demiurge project developed by the composer Marek Poliks and the violinist of vertixe Sonora Roberto Alonso.

Debris project is a call for new music for fixed electronic means that explores the materials found in the Demiurge’s Debris database. The project’s interdisciplinary committee [Marek Poliks (Berklee), Roberto Alonso (HKBU), Pablo Coello (Vertixe Sonora), Ramón Souto (Vertixe Sonora), Ángel Faraldo (Phonos), Jaime Reís (DME)] will select a maximum of six works to be used as part of Demiurge’s project and for their commercial publication as a CD recording. The works will be presented in Hong Kong, Vigo, Barcelona, and Lisbon.

 • Each awardee will receive a 300 € prize.
 • The works should have a maximum duration of 12 minutes.
 • Interested applicants may send the following material to robertoalonso@mac.com
  • Audio files:
   • Audio file in .aiff  format (16/24bit at 44.1/48kHz sampling rate) containing the stereo or binaural version of the piece.
   • An interleaved multichannel surround version (up to 8 channels) of the audio files including each of the channels inside a separate folder along with set-up/routing information on a separate sheet.
  • Resumé
  • Links to other material available online
 • The application deadline is August 30, 2021.