Outros 22
Acto de apoio

UCRAÍNA

Domingo 6 Marzo / 12:00H
Conservatorio Profesional de Música
Santiago de Compostela
Vertixe Sonora quere manifestar o seu compromiso coa PAZ e a unión dos pobos. É urxente dicir NON á guerra, é urxente manifestar a nosa postura, visibilizar, formar parte; porque a cultura, como dicía Celaya, é unha arma cargada de futuro e por iso nas artes, nunha sorte de ética da entrega, cómpre tomar partido até mancharse.
Este domingo 6 de marzo, ás 12h, no Conservatorio Profesional de Música de Santiago de Compostela (Rúa do Monte dos Postes), realizaremos una acto de apoio a Ucraína, para o que pedimos a vosa colaboración y participación.
Presencial
Asistindo e facendo una intervención (calquera tipo manifestación ou intervención artística, lectura, declaración de apoio, etc.)
Telemática
1.- a través de Zoom (para a que se enviará ligazón previa solicitude a info@vertixesonora.gal), facendo a intervención en liña ou
2.- enviando una gravación realizada para o evento a info@vertixesonora.gal coa información necesaria
Presentación persoal e, sobre a obra, de non ser un manifesto persoal de apoio:
Autor
Título
Duración
Prégase confirmar participación para organizar.
Haberá retransmisión en streaming
DESCULPADE A PREMURA, PERO ANTE OS ACONTECEMENTOS, CADA VEZ MÁIS PREOCUPANTES, NON PODEMOS QUEDAR INMÓBILES.
MOITAS GRAZAS POLA COMPRENSIÓN E POLA PARTICIPACIÓN.

Vertixe Sonora quiere manifestar su compromiso con la PAZ y la unión de los pueblos. Es urgente decir NO a la guerra, es urgente manifestar nuestra postura, visibilizar, formar parte; porque la cultura, como decía Celaya, es un arma cargada de futuro y por eso en las artes, en una suerte de ética de la entrega, hace falta tomar partido hasta mancharse.
Este domingo, a las 12 h, en el Conservatorio Profesional de Música de Santiago de Compostela (Rúa Monte dos Postes), realizaremos una acto de apoyo a Ucrania, para en que pedimos vuestra colaboración y participación.
Presencial
Asistiendo y haciendo una intervención (cualquier tipo manifestación o intervención artística, lectura, declaración de apoyo, etc.)
Telemática
1.- a través de Zoom (para la que se enviará enlace), haciendo la intervención online, o
2.- enviando una grabación realizada para el evento a info@vertixesonora.gal con la información necesaria
Presentación personal y, sobre la obra, de no ser un manifiesto personal de apoyo:
Autor
Título
Duración
Se ruega confirmar participación para organizar.
Habrá retransmisión en streaming
DISCULPAD LA PREMURA, PERO ANTE LOS ACONTECIMIENTOS, CADA VEZ MÁS PREOCUPANTES, NO PODEMOS QUEDAR INMÓVILES.
MUCHAS GRACIAS POLA COMPRENSIÓN Y POR LA PARTICIPACIÓN.

Vertixe Sonora wants to express its commitment to PEACE and the union of peoples. It is urgent to say NO to war, it is urgent to express our position, to make visible, to be part.
This Sunday, at 12 o’clock, in the Advanced Music Conservatory of Santiago de Compostela (Rúa do Monte dos Postes), we will perform an act of support for Ukraine, for which we ask your collaboration and participation.
Face-to-face
Attend and make an intervention (any type of artistic manifestation or intervention, reading, statement of support, etc.)
Telematics
1.- via Zoom (for which a link will be sent), making the online intervention or
2.- send a recording made for the event to info@vertixesonora.gal with the necessary information
Personal presentation and, about the work, if not a personal support manifest:
Author
Qualification
Duration
Please confirm attendance!!
There will be streaming
WE ARE VERY SORRY FOR THE HURRY, BUT IN THE FACE OF EVENTS, WHICH ARE INCREASINGLY CONCERNING, WE CANNOT STAY STILL.
THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR UNDERSTANDING AND PARTICIPATING.

vídeos