IV Festival Vertixe Sonora 2016
Concerto

MESA E OBXECTOS

Ángel Faraldo

Xoves 17 Novembro / 20:30H
ERMIDA DA NOSA SEÑORA DA GUÍA
Vigo

Mesa e Obxectos é o último traballo de Ángel Faraldo coa mesa de mesturas sen entradas (no-input mixer). Unha peza que transmite unha fonda espiritualidade a través de sons xerados por retroalimentación, que procuran resonancias e ecos en pequenos obxectos co áns, que actúan a un tempo como ltros e ampli cadores do son electrónico, nunha especie de ritual, de celebración máxica do próximo.

Ángel Faraldo (Ferrol, 1980) é un músico comprome do coa creación, a promoción e o ensino da música experimental. Ac vo como compositor e improvisador, a súa obra complétase con instalacións sonoras para espazos especí cos e o deseño de son para danza e ópera. Está interesado na exploración sistemá ca de procesos que maximizan recursos mínimos, como se materializa no seu ciclo The Feedback Study Series, o seu sinte zador dixital MISS ou a súa aproximación á no-input-mixer. Ademais, desenvolve un intenso labor como intérprete e realizador de música electrónica en vivo e dedícase ao asesoramento e desenvolvemento de ferramentas dixitais para instrumen stas e compositores.

ÁNGEL FARALDO (ESPAÑA, 1980) Mesa e obxectos